A Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanévnyitó Nyilvános Kari Tanácsülése

A hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között, a zászlók és az Elnökség bevonulásával vette kezdetét a Soproni Egyetem és a Benedek Elek Pedagógiai Kar 2019/2020-as tanévének Tanévnyitó Nyilvános Jubileumi Ünnepi Kari Tanácsülése. 

 

A Himnusz eléneklése - melyet Révész József tanársegéd, a kar oktatója kísért zongorán – és a díszvendégek köszöntése után a Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda óvodásainak műsorára került sor, Krump Bernadett óvodapedagógus felkészítésével.

Ezt követően Huszár Judit, az esemény műsorvezetője felkérte a Soproni Egyetem rektorát évnyitó beszédére.

 

Prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora egy személyes élmény felidézésével kezdte meg a Benedek Elek Pedagógiai Kar Ünnepi Tanévnyitóján beszédét. Erdélyben, Székely földön töltött szabadsága idején felkereste Benedek Barnát, volt székelyföldi tanítványát, akivel azóta szoros szakmai kapcsolatot ápol. A baráti és szakmai beszélgetést követően - Kisbaconhoz, Benedek Elek szülőfalujához és nyughelyéhez érkezve, magától adódott a kérdés, hogy vajon útitársát fűzi-e valami rokoni szál Benedek Elekhez, a nagy meseíróhoz?

Válaszként a következőt kapta: A rokoni kapcsolat ugyan nem igazolható, de a VII. században megjelenő erdővidéki családnév közös eredetének mégis nagy a valószínűsége. Benedek Barna saját vallomása szerint éppoly büszke Elek apóra, mintha saját nagyapja lett volna.

Ezen véletlennek tűnő névegyezéshez fűződő anekdotát követően, a Benedek Elek Pedagógiai Kar Ünnepi Tanévnyitójának jeles alkalmainak felidézésével folytatta beszédét, amely a soproni intézményes óvóképzés 120 éves és a felsőfokú óvóképzés 60 éves évfordulójának közös megünnepléséhez kötődnek: „A 60, és kiváltképpen a 120 év nagy idő!”, mely kijelentésének igazolásához Móra Ferencet idézte: „Nagy idők alatt még az akadémiai dolgok is érdekessé válnak.”

Majd így folytatta: „Az évnyitón együtt ünnepel az idős és a fiatal korosztály, az oktatás és a szakmai gyakorlat képviselői, leendő diákok és tanárok. Ünnepnap ez a mai! Az évenként megújuló képzéseink ünnepe, az évkezdet, a megújulás, a fogadalmak időszaka.”

A frissen beiratkozott hallgatók és munkatársak mellett külön köszöntötte a több évtizede, az intézményben végzett pedagógusokat: „A történelmi időkre visszatekintő felsőfokú óvóképzés kezdete óta óvópedagógusok generációinak sora hagyta el az Almamátert. A tudásanyag, amit az intézmény átadott hallgatóinak, folyamatosan változott, korszerűsödött. Egyvalamiben azonban nem volt változás, az oktatás mindig a legkorszerűbb ismereteket adta át.” Majd így folytatta: „Büszkék vagyunk arra, hogy a most emlékdiplomáikat átvevő kollégák mindig, mindenhol fényesen megállták helyüket, ezért szeretnénk megbecsülésünket kifejezni. Rendkívül fontos, hogy példaképként állítsuk őket az új pedagógus nemzedék elé, amire a legjobb alkalom az emlékdiplomák átadása a tanévnyitón.” A Soproni Egyetem nevében megköszönte a rubin, vas, gyémánt és arany diplomás kollégák barátságát, azt hogy jó hírét vitték a képző intézménynek, bármilyen feladat elé is állította őket az élet.

A kar történeti áttekintése során kiemelte: „ A magas színvonalú képzéshez az oktatási feltételek adottak, rendkívüli eredménynek számít a kar szakjainak bővülő száma, a dinamikusan növekvő hallgatói létszám és a minőségében megerősödő nemzetközi kapcsolat. A több éves fejlődési folyamat, amely a kar tudományosan minősített oktatói számának növekedéséhez, a tudományosság színvonalának emeléséhez vezetett, minőségi ugrást jelentett a Benedek Kar életében. Köszönet ezért az elmúlt időszak dékánjainak, és köszönet a jelenlegi kari vezetésnek is. Ők mindannyian azon munkálkodtak, hogy a jó hangulatot megtartva, szívós következetességgel, kitartó munkával, egyetemi rangra emeljék a kart.”

A rektor ezt követően a beiratkozott hallgatókhoz fordult és egy 120 éves múltra visszatekintő, nagy hagyományokkal rendelkező intézmény nevében köszöntötte őket: „Legyenek büszkék arra, hogy olyan karon végezhetik tanulmányaikat, amely minden kimutatás szerin a legkiválóbb vidéki óvodapedagógiát is művelő kar! Legfontosabb teendőjük a hivatásuk minél magasabb színvonalú elsajátítása legyen a vidám diákélet mellett.”

Az iskolakezdéshez adott jótanácsok között a nyelvtanulás szükségességére is felhívta a figyelmet, amivel az egyetem utat tud nyitni a külföldi részképzések részvételéhez, de hozzátette: „A külföldi tapasztalatok megszerzését követően azt itthon hasznosítsák, mert itt van Önökre szükség, gyökereik ide kötik Önöket.”

Végül útravalónak a kar névadójától, Benedek Elektől, a következő sorokat idézte:

Lehet belőled nagy ember - és hadd legyen! -, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elméd tündöklését: sok fényes elme elhomályosult már, de a szív - jó vagy rossz -, megmarad utolsó dobbanásáig annak, ami volt első dobbanásakor.

Az idézetet kiegészítve végül így szólt: „Választott hivatásukhoz - lettlégyen szó kisgyermeknevelésről, óvodapedagógiáról, gyógypedagógiáról vagy éppen szociálpedagógiáról - mi más szükséges leginkább, mint a szív, a jó szív . Vezérelje Önöket Benedek gondolatai tanulmányaik során, és később is, egész életükön át.”

 

Ezt követően dr. habil. Varga László, a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánja évnyitó beszédére került sor. A jubileumi tanévnyitó ünnepi kari tanácsülésén az emlékdiplomát átvevő pedagógusok külön figyelmet érdemeltek, a kar dékánja először őket szólította meg.

„A köszöntések és az első éves hallgatók fogadalomtétele az év az egyik legszebb, legmeghatóbb pillanata. A hallgatók egy olyan pedagógusnemzedék előtt tesznek fogadalmat, akik példamutató felelősséget vállaltak, nehéz körülmények között is. A becsületes életre, a tisztességes helytállásra nevelték óvodásaikat, tanítványaikat.”

„Valódi elismerést csak az jelenthet egy pedagógus számára, ha elégedettnek és sikeresnek látja az egykori óvodás gyermekeiket. Az Önök munkája nyomán ma lelkileg egészséges emberek dolgoznak országunkért, ez a legjobb befektetés.”

Miért is volt olyan fontos az Önök óvódapedagógusi munkája? – tette fel a kérdést a kar vezetője, megválaszolva: „Tudjuk, a stimuláló környezet, a boldogságot, biztonságot sugárzó légkör, a feltétel nélküli elfogadás, a mindent átható nevelői szeretet képezi a kisgyermeknevelés alapját. Hosszútávon csak a családot, a szülői és a kisgyermeknevelő munkát alapvető értéknek tekintő társadalom lehet életképes. A minden szempontból elsőbbséget élvező, professzionális kisgyermeknevelés tehát nem csupán pedagógiai, hanem globális, sőt nemzetgazdasági kérdés is.”

 „Központi kérdés tehát, hogy mit adunk gyermekeinknek az első esztendeiben. Az okos korai befektetés egyfajta kulcs a boldog emberi élet megalapozásához. Ezt minden szülőnek és kisgyermeknevelő szakembernek meg kell éreznie, és értenie, hiszen az ő vállukon nyugszik a határtalan és kiaknázhatatlan lehetőség és a rendkívül felelősség, hiszen a korai évek örökké bennünk vannak. A gyermek életének első éveiben fejlődésének szinte minden lehetséges aspektusa szempontjából döntő fontosságú a környezet, a szeretetteljes kapcsolatrendszer a gyermek és a gyermeket nevelő személyek között.” Az emlékdiplomások nagyszerű helytállásáért köszönetet mondott, amiért hálás sok-sok nemzedék. A csodás feladatokat maradéktalanul és kitűnően teljesítették pályájuk során, ezért hála és elismerés illeti őket. Megtisztelő jelenlétükkel példát és utat mutatnak a kar első éveseinek.

Ezt követően a kar nevében szeretettel köszöntötte az elsőéves hallgatókat a Soproni Egyetem polgárai táborában: „Mérföldkőhöz érkeztek, egy rendkívüli kihívásokkal és kalandokkal teli időszak előtt állnak. A személyes és a szakmai fejlődés lehetőségét mi örömmel biztosítjuk. Önök pedig eldönthetik, hogy milyen módon és minőségben kívánnak élni a részünkről felkínált lehetőségekkel. Ezzel jól és okosan kell élni. Egy nagy múltú egyetem kapuján lépnek be, érezzék és élvezzék a múlt kiváló elődei által átruházott, kincset érő örökségét.”

Beszédében egy széleskörű kutatás eredményeire hivatkozva, megosztotta a közönséggel egy olyan vizsgálat eredményét, amely a „Mitől jó a gyermekkor, milyen tényezők befolyásolják azt?” kérdésre kereste a választ. A szakértők hét tényezőt neveznek meg, melyek megteremthetik és biztosíthatják a most felnövő generációk boldog, felhőtlen gyermekkorát.

A megnevezett hét tényező kibővített értelmezését is megadta. A jó család, a boldog gyermekkor, a jó barát, a közös játék/együttműködés, a közös tevékenység, a gyermekeknek adott minták és értékek körét és fontosságát taglalta. Az ismérvek között szereplő jó intézmény, valamint a lelki, testi egészség megléte is fontos alapfeltételnek tekintendő. Végül nem elhanyagolható tényezőként a családok anyagi helyzetét említette, amellyel összefüggésben kiemelte, minden gyermeknek biztosítani kell az esélyeket a biztos kezdethez.

Összegzésképpen: gyermekeinknek a legfontosabb a szeretet, az ingergazdag környezet, a támogató kapcsolatrendszer.

Beszédében az intézményről és az új akadémia évről szólt:

A kar képzési kínálata iránt egyre fokozódik az érdeklődés, a végzettek nagyon keresettek a munkaerő piacon.

A versenyképesség egyik záloga a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítése, bővítése. Több mint 50 európai és tengerentúli felsőoktatási intézménnyel áll a kar kiváló szakmai kapcsolatban. Az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitási program keretében, külföldi részképzéseken, tanulmányutakon vesznek részt. Ebben az akadémiai évben hallgatói mobilitási program keretében 25 hallgató tanul Európa egyetemein, ők a Benedek Karnak a nagykövetei lesznek ebben a szemeszterben. Európa számos országából fogadnak vendég oktatókat, kutatókat és hallgatókat. Külföldi hallgatói rekordszámról tett említést a kar dékánja. 31 fő tanul ebben a félévben, akik mindig különleges színfoltjai a kar életének.

A kari könyvtár, imponáló folyóirat állomány, a bővülő digitális tudástár a támogató rendszer része, komoly szakmai folyóiratok kiadásában vállalnak szakmai feladatokat. Külföldi tudományos folyóiratok tanácsadó testületének tagjai.

Számos külföldi delegáció érkezését jelentette be a kar dékánja. Kárpát-medencei kapcsolataikra is nagyon büszkék, idén együttműködési megállapodás születik a szlovákiai és a szlovéniai magyar pedagógusok szövetséggel.

A kar dékánka büszkén jelentette be, hogy az Oktatási Hivatal engedélyezte a karnak a gyógypedagógiai alapszak tatai helyszínű indítását: „A két éve megkezdődött tatai kisgyermeknevelő képzés már ettől a szemesztertől kibővül. A városban így már két alapszakkal vagyunk jelen és pedagógiai továbbképzések is indulnak.” Majd a továbbképzések jelentőségéről beszélve örvendetesnek tartotta, hogy folyamatosan jelentkeznek képzéseinkre, szakvizsgás képzéseinkre a kollégák.

Folytatódik a már megkezdett és sikerre vitt projekt, ami az „Innovatív együttműködés az osztrák magyar határrégióban, különös tekintettel az óvodai nevelésre” irányul. A német nemzetiségi óvopedagógus képzésre 21 millió támogatást nyert a kar a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások Igazgatósága pályázatának sikeres szereplésével.

2021-ig így a kar összesen 650 millió forint pályázati támogatásból gazdálkodhat.

A kar dékánja felsorolta a felvételi adatok sikerszámait:

417 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a Benedek Elek Karon. Óvodapedagógia szakon összesen 199 fő, csecsemő és kisgyermeknevelő szakon 62, gyógypedagógia alapszakon 87, szociálpedagógia alapszakon 9, szakmai tanárképzés-mesterképzésben 29, neveléstudomány mesterképzében 22, emberi erőforrás mesterképzésben 9 hallgató kezdi meg tanulmányait.

Nappali tagozaton 157 fő, levelező tagozaton 260 fő vesz részt a képzéseken, képzési szint szerint alapképzésben 350 főt, mesterképzésben 60 főt jelent. Az előző évhez képest, amikor 326 hallgatót vettek fel a 28%-os hallgatószám növekedés rendkívül örömteli. Kifejezte köszönetét a beiskolázás területén szorgoskodó kollégáknak.

A dékán 2020 szeptemberére előre vetítette a kommunikáció médiatudomány alapszak indítását, mely megvalósításában számít a város médiumainak együttműködésére, ugyan úgy, mint a korábbi hasonló szakmai tartalmú képzésnél.

Beszédét a következőkkel zárta:

„Kettős jubileumi évet ünneplünk. Rendkívül fontos számunkra a múlt, a hagyományok ápolása, mivel karunk egyik esszenciális erőssége a töretlen és példás múltja.”

A 2019/2020-as akadémiai évben a soproni óvodapedagógus 120 éves jubileumát, valamint az intézmény és a képzés felsőfokúvá válásának 60. évfordulóját ünnepeljük. Hálával és szeretettel gondolunk Szabados László igazgató úrra és az első tanári karra. Az igazgató sokat dolgozott fáradozott azért, hogy az országban elsőként a soproni óvodapedagógus képzés váljon felsőfokúvá.” Újra kifejezte köszönetét a legendás 59-es évfolyam megjelent kedves vendégeinek.

„Mára az óvodapedagógus képzés összeforrt a város nevével. Hosszú évek óta elnyeri a legjobb vidéki óvodaképző műhely megtisztelő címet”, amire rendkívül büszkék.

Benedek Elekektől a következő gondolatot idézte:

Jézus tanítványa voltam

Gyermekhez lehajoltam

A szívemhez felemeletem

Szeretetre így neveltem

 

Ezt követően emelkedett szólásra dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, aki a város nevében nagy tisztelettel köszöntötte a tanévnyitó ünnepséget, amely ennek az évnek a megnyitó aktusa, és amely központi rendezvényként az egész Soproni Egyetemnek tanévnyitó ünnepsége.

Először az elsőéves hallgatókhoz intézte szavait: „Most léptek a Soproni Egyetem küszöbén át és elkezdik tanulmányaikat a Benedek Elek Pedagógiai Karon. Jól döntöttek, hogy ezt a szakmát, ezt a várost és ezt az intézményt választották.

Sopron város, mint diákváros, olyan lehetőséget tud biztosítani a diákság számára a tanulmányi időszakuk alatt, amiben gyarapodnak, ami a szabadidő eltöltéséhez a kulturális lehetőségek tárházát tudja nyújtani, hogy azokra a diákévekre, amelyeket itt töltenek kellemesen és hasznosan emlékezzenek vissza."

Kérte, hogy a város magas színvonalú kulturális szolgáltatásait használják ki: „Az egyetemi évek nem csak arra valók, hogy tanuljanak - de természetesen ez az elsődleges dolog -, ismereteiket egyéb területen is bővítsék, kulturális területen erre maximális lehetőségek vannak. A környezet, ahol a város fekszik természeti szépségét és történelmi városmagját tekintve rengeteg látnivalót, lehetőséget biztosít. A szakma szempontjából is jól választottak. A választott hivatás egy életre szóló és nagyon szép hivatás Az emberek között a legkisebbekkel foglalkoznak és a legnagyobb érték van Önökre bízva. Ez egy gyönyörű munka, gyönyörű pálya.” 

A kar dékánjának beszédéhez kapcsolódva kifejezte: „Jó érzés volt dékán úrtól a kar képzésének kiválóságáról és eredményeiről hallani.” A város szempontjából is fontosak ezek az eredmények, mert amikor a Soproni Egyetemről van szó, a szakmai munkáját dicsérik, akkor az közvetett módon  a városnak is egy elismertséget jelent. A város és az egyetem egy közös szimbiózisban él, és az együttműködés hosszú távon nagyon fontos. Olyan lehetőségeket biztosít mindkét fél számára, amelyeket ki kell használni. Polgármesterként maximálisan támogatta minden kezdeményezést, ami az egyetem részéről érkezett, pontosan ilyen megfontolásból.

Az oktatás két szereplőjének – a hallgatóknak és oktatóknak – az együttműködésén múlik a magas színvonalú munka. A kormányzati és nemzetközi szinten nyújtott támogatásokat, amelyek páratlanok, ki kell használni nemcsak a hallgatóknak, hanem az oktatóknak is. Az oktatóknak olyan tudást kell adni a hallgatóknak, amely valóban felvértezi őket, és a későbbi éveik során sziklaalapokat biztosít. Az egyetem tanulmányainak befejezése az nem azt jelenti, hogy megszerezték a tudást, hanem egyszerűen alkalmassá váltak arra, hogy tovább képezzék magukat életük végéig. Ehhez azonban magas szintű munka szükséges.

Végezetül nagy tisztelettel köszöntötte az emlékdiplomásokat, akik életükben már bizonyítottak, életpályájukon hosszú éveken keresztül nevelték a gyermekeket, növendékeket. A város és az intézmény nevében tisztelettel és szeretettel gratulált az emlékdiplomájukhoz.

A hallgatóságnak, az oktatóknak eredményes tanévet kívánt, sok sikert és sok tehetséges hallgatót. Jó szerencsét!

 

A Benedek Elek Pedagógiai Karon több évtizedes hagyomány, hogy az emlékokleveleket az első éves hallgatóink köszöntésével egyidőben adják át. Az ünnepélyen így fonódik egybe a múlt, jelen és jövő. Az idei tanévben kiemelt aktualitást adott ennek az események, hogy két jubileumi évfordulóról is megemlékezhetünk. A Kar jogelőd intézménye 120 éve kezdte meg Magyarországon, soproni székhellyel az első óvópedagógus képzést és 60 éve indult meg ugyan ebben az intézményben a felsőfokú óvóképzés.

Nagy Kálmánné nyugalmazott gyakorlatvezető óvodapedagógus, az 1959-es tanév első felsőfokú évfolyam képviselője és Horváth Viktória elsőéves óvodapedagógus hallgató kötötte fel a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar zászlajára a 2019/2020-as jubileumi tanév jegyében az emlékezés szalagját.

Az idei évben az általános és pótfelvételi eljárásban 417 fő első évfolyamos hallgató nyert felvételt és kezdte meg tanulmányait a Benedek Elek Pedagógiai Karon, akiket az eskütételt követően a Kar Dékánja fogadott kézfogásra.

Az ünnepélyes aktust követően Lekics Evelin első évfolyamos óvodapedagógus hallgató Zalai népdalcsokor előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

 

Minden tanévnyitó ünnepélyen tanúi vagyunk a múlt és a jelen találkozásának. Szép hagyományunk a pályakezdésüket jubiláló elődök, a példaképek köszöntése.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa a benyújtott kérelmek alapján egyhangúlag javasolta pedagógiai szakmai tevékenységük, méltó emberi magatartásuk elismeréseként az 50, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt óvónői vagy tanítói oklevelet szerzett tisztelt kolléganők részére 36 db arany, 8 db gyémánt, 10 db vas és 2 db rubin. Összesen 56 db emlékdiploma adományozását.

 

Az emlékdiplomákat a Rektor és a Dékán adta át. Az emlékdiplomások áldozatos munkájukat Sailer regensburgi püspök szavaival köszönték meg: „Aki az emberiséget a gyermekekben szereti, s az ő nevekedésének és kiműveltségének áldozza magát, nagy ember az. Neve fel van írva a mennyekben, s tisztelettel említik az angyalok.”

 

Az ünnepség végeztével kinevezések átadására került sor. A Benedek Elek Pedagógiai Karon a tudományos és külügyi dékánhelyettesi feladatok ellátásával Kissné dr. Zsámboki Réka egyetemi docens asszonyt, az oktatási dékánhelyettesi feladatok ellátásával Dr. Simon István Ágoston egyetemi docens urat, a dékáni hivatalvezetői feladatok ellátásával Némethné Gosztola Anita ügyvivő szakértő asszonyt bízta meg Dékán úr.

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsa döntése értelmében Dr. Kovács Gábort a Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézetbe egyetemi docensi munkakörbe, a Művészeti és Sporttudományi Intézetbe Szilva Zsuzsannát tanársegédi munkakörbe, a Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetbe Németh Dóra Katalint, tanársegédi munkakörbe nevezte ki Dékán úr.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, Dr. Farkas Ciprián Sopron városi tanácsnok, Dr. Kulcsár Dániel osztályvezető főorvos, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és rehabilitációs intézet megbízott orvosigazgatója és Pállné Bodonovich Ágnes a Tatai Rend-ház Kft. cégvezetője, Marek János, a Soproni Tankerületi Központ Igazgatója és Rösszer Renáta, a Soproni Tankerületi Központ gazdasági igazgatója.